Vision och värdegrund

Vår vision

Att utifrån en humanistisk grundsyn motverka social utslagning av individer och grupper

 

Vår värdegrund

Respektera alla människors lika värde

Se hela människan och människors samhälleliga villkor

Möta varje människa med lyhördhet och aktning

Tro på människors vilja och förmåga att frigöra sina inneboende resurser och styra sina liv

 

Verksamhet byggd på värdegrunden innebär

Professionell praktik i förening med engagerad medmänsklighet och solidaritet

Arbetet bedrivs utifrån varje människas unika livssituation där individens egna resurser och önskemål tillvaratas

Ett flexibelt och mångfacetterat stöd där psykoterapeutiska, sociala och praktiska insatser alterneras utifrån den enskilda individens livssituation och förväntningar

Verka mobiliserande och opinionsbildande i viktiga samhällsfrågor