{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

Värnet är ett öppet center för ungdomar i behov av stöd och nätverk. Vi arbetar individanpassat och erbjuder bland annat läxhjälp, stöd att skriva cv och söka jobb, juridisk rådgivning och psykosocialt stöd.

Vill du komma i kontakt med Värnet eller veta mer om verksamheten? Kontakta oss gärna!

En modell med helhetsfokus

Värnet är en öppen mötesplats för ungdomar som saknar fungerande nätverk och som befinner sig i socioekonomisk utsatthet. Genom En dörr in-metoden stöttar vi ungdomar som hamnat snett tillbaks till rätt spår igen, genom individanpassat och flexibelt stöd.

Målet är att få fler ungdomar att klara högstadium och gymnasium, bli etablerade på arbetsmarknaden, psykiskt och fysiskt välmående och delaktiga i det svenska samhället och kulturlivet. Alla ska ha samma chans till en god framtid. Det som gör Värnet unikt är att vi ser till helheten och kan arbeta på flera plan samtidigt, då en ung människas svårigheter sällan kan härröras till en enda orsak utan behöver bemötas från flera infallsvinklar. Värnet som modell är den första ”ungdomsgården” i landet där ungdomar kan mötas för att söka jobb, göra läxor eller spela musik, för att samma kväll och i samma hus träffa en sjuksköterska för att få hjälp med en envis huvudvärk, få ett kostnadsfritt besök hos en psykolog för att prata om det som känns svårt eller få råd och hjälp kring missbruksproblematik. Värnet är också en unik samlingsplats där olika organisationer och lokala föreningar kan erbjuda stöd och aktiviteter, föreläsningar och kurser. Att samla verksamhet under ett och samma tak ger kontinuitet och trygghet – en dörr in.

Värnet är en mysigt inredd lokal som håller öppet på eftermiddagar och kvällar, bemannad av erfarna ungdomshandledare, socialpedagoger, psykolog och sjuksköterska. Här möter vi ungdomar som saknar ett tryggt nätverk och sammanhang. Vi arbetar på individnivå och utifrån ungdomens egen drivkraft med en bredd av stöd och aktiviteter. Fokus är att främja etablering i samhället och på arbetsmarknaden, genom att stötta skolgång och studier, jobbsökande aktiviteter, psykiskt och fysiskt välmående och en aktiv fritid. Vi jobbar såväl genom uppsökande fältarbete som på plats i vår lokal, med både vård- och stödinsatser och i nära samarbete med andra organisationer, företagare, skolor och närområde.

Vi arbetar också aktivt med volontärer i verksamheten – som läxhjälpare och mentorer. Ungdomarna får fler trygga vuxna i sin närhet och vi ger möjlighet för lokalsamhället att engagera sig för sina ungdomar på ett enkelt och tydligt sätt.

Värnets effekter

  • Godkända betyg och ordnad skolgång – minskar risken att hamna snett
  • Ungdomar får ett större nätverk av trygga vuxna
  • Psykiskt och fysiskt välmående ökar
  • Volontärer i verksamheten engagerar lokalsamhället
  • Jobb i närområdet skapar samhörighet och ansvarskänsla
  • Framtidstro
  • Tidiga kontakter med näringslivet
  • Tryggare närmiljöer
  • En viktig del av verksamheten är att kartlägga ungdomarnas situation och stödbehov och följa upp resultat av stödinsatser.
  • Vi arbetar förebyggande och sätter in resurser och stöd tidigt.

För vem finns Värnet?

Värnets målgrupp är ungdomar i högstadie- och gymnasieålder som är i behov av nätverk och stöd. Värnet är inte en ungdomsgård dit du bara kommer och hänger, det är en plats där vi jobbar gemensamt mot uppsatta mål, som att klara skolan med godkända betyg eller få ett sommarjobb.

Ungdomarna kan vara nyanlända invandrare, ensamkommande eller födda i Sverige av svenska eller utländska föräldrar. Åldersspannet är 13 till 20 år.

Värnet finns i källarlokalen på Haga Kyrkogata 6 måndagar, tisdagar och torsdagar mellan klockan 15 och 21.

Vill du komma i kontakt med Värnet eller veta mer om verksamheten?
Kontakta gärna projektledare Mohammed Salaad:
Telefonnummer: 072-9719240
E-post: mohammed.salaad@skyddsvarnet.org

Följ gärna Värnet på sociala medier:
Instagram: varnetgoteborg
Facebookgrupp: www.facebook.com/groups/varnetgoteborg

Värnet finansieras av projektmedel från Göteborgs Stad.

Varmt välkommen till oss!

Verksamhetsresultat för år 2021

Under året har vi bland annat hjälpt 33 unga att få en fast anställning. 122 unga fick hjälp att söka jobb. Det har också varit stort tryck på vår juridiska rådgivning under året, som vi driver med hjälp av Asylrättscentrum. Bland annat gjordes 96 ansökningar om permanent uppehållstillstånd under året, varav 47 beviljades. Det är glädjande att konstatera att samtliga som deltagit i läxhjälpen har förbättrat sina skolresultat under året.

Precis som resten av samhället påverkades Värnet av pandemin och fick anpassa verksamheten efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebar bland annat att vi i perioder fick gå över från öppen mötesplats till tidsbokade enskilda samtal. Vi erbjöd stöd både på plats i lokalen och via telefon och zoom. Samtidigt som Värnet hade färre besökare under pandemin fanns möjlighet att ge mer kvalitativ tid då ungdomarna kunde boka en egen timme med personalen och då få stöd ostört från andra. Medan många ungdomar uppskattade att få extra stöd i lugn och ro var det andra som saknade det sociala och önskade att Värnet skulle öppna som vanligt igen. Flera ungdomar som regelbundet brukade besöka verksamheten slutade att komma och vi arbetade därför aktivt med att hålla kontakt med så många som möjligt via telefon för att följa upp och se hur det gick för dem. Det kunde vara allt från studiemotiverande samtal till att fråga kring mående. I början var det lite svårt för ungdomarna att komma in i rutinen att själv boka besök men allt eftersom tiden gick fick Värnet fler bokningar. Under våren ökade stödbehovet successivt och vi fick större tryck på bokningarna.

Vi såg också att behovet av läxhjälp ökade allt mer under året. Hemundervisning till följd av pandemin gjorde skolarbetet svårare för många. Samtidigt tvingades många volontärer pausa sitt engagemang då de tillhör riskgrupp för Covid-19. Vi beslutade att ändra våra öppettider under vårterminen och erbjöd ungdomar att sitta i våra lokaler på dagtid och studera. Många unga med tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya gymnasielagen avslutade sina gymnasiestudier och påbörjade därmed de sex månader de har på sig för att hitta ett arbete och därmed få lov att stanna i Sverige. Det ökade både stress och ångest hos vår målgrupp. Överlag kan vi se att stress, oro och psykisk ohälsa ökat bland våra besökare under året vilket gör det ännu svårare för dem att klara av Nya gymnasielagens tuffa krav. Pandemin påverkade även vår samverkan med andra organisationer och flera inplanerade samarbeten och föreläsningar fick läggas på is. Samtidigt dök nya samarbeten upp, exempelvis Skarpt läge som under våren erbjöd jobbskolor i samarbete med Rätt Fram, Fryshuset och Värnet. Vi har även påbörjat helt nya samarbeten med MiM Kunskapscentrum, Nordisk kompetens och Redo-kampanjen som stöttar Nya gymnasielagens ungdomar att hitta arbete efter sina studier. Under hösten startade vi också Värnet Work på onsdagseftermiddagar, ett projekt tillsammans med Fryshuset för ungdomar som söker jobb. Det gav goda resultat – 33 unga fick fasta anställningar.