{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Våra verksamheter

Värnet är ett öppet center för ungdomar i behov av stöd och nätverk. Vi arbetar individanpassat och erbjuder bland annat läxhjälp, stöd att skriva cv och söka jobb, juridisk rådgivning och psykosocialt stöd.

Vill du komma i kontakt med Värnet eller veta mer om verksamheten? Kontakta oss gärna!

En modell med helhetsfokus

Värnet är en öppen mötesplats för ungdomar. Genom En dörr in-metoden stöttar vi ungdomar genom individanpassat och flexibelt stöd.

Målet är att få fler ungdomar att klara högstadium och gymnasium, bli etablerade på arbetsmarknaden, psykiskt och fysiskt välmående och delaktiga i det svenska samhället och kulturlivet. Alla ska ha samma chans till en god framtid. Det som gör Värnet unikt är att vi ser till helheten och kan arbeta på flera plan samtidigt, då en ung människas svårigheter sällan kan härröras till en enda orsak utan behöver bemötas från flera infallsvinklar. Värnet som modell är den första ”ungdomsgården” i landet där ungdomar kan mötas för att söka jobb, göra läxor eller spela musik, för att samma kväll och i samma hus träffa en sjuksköterska för att få hjälp med en envis huvudvärk, få ett kostnadsfritt besök hos en psykolog för att prata om det som känns svårt eller få råd och hjälp kring missbruksproblematik. Värnet är också en unik samlingsplats där olika organisationer och lokala föreningar kan erbjuda stöd och aktiviteter, föreläsningar och kurser. Att samla verksamhet under ett och samma tak ger kontinuitet och trygghet – en dörr in.

Värnet är en mysigt inredd lokal som håller öppet på eftermiddagar och kvällar, bemannad av erfarna ungdomshandledare, socialpedagoger, psykolog och sjuksköterska. Vi arbetar på individnivå och utifrån ungdomens egen drivkraft med en bredd av stöd och aktiviteter. Fokus är att främja etablering i samhället och på arbetsmarknaden, genom att stötta skolgång och studier, jobbsökande aktiviteter, psykiskt och fysiskt välmående och en aktiv fritid. Vi jobbar såväl genom uppsökande fältarbete som på plats i vår lokal, med både vård- och stödinsatser och i nära samarbete med andra organisationer, företagare, skolor och närområde.

Vi arbetar också aktivt med volontärer i verksamheten – som läxhjälpare och mentorer. Ungdomarna får fler trygga vuxna i sin närhet och vi ger möjlighet för lokalsamhället att engagera sig för sina ungdomar på ett enkelt och tydligt sätt.

Värnets effekter

  • Godkända betyg och ordnad skolgång – minskar risken att hamna snett
  • Ungdomar får ett större nätverk av trygga vuxna
  • Psykiskt och fysiskt välmående ökar
  • Volontärer i verksamheten engagerar lokalsamhället
  • Jobb i närområdet skapar samhörighet och ansvarskänsla
  • Framtidstro
  • Tidiga kontakter med näringslivet
  • Tryggare närmiljöer
  • En viktig del av verksamheten är att kartlägga ungdomarnas situation och stödbehov och följa upp resultat av stödinsatser.
  • Vi arbetar förebyggande och sätter in resurser och stöd tidigt.

För vem finns Värnet?

Värnets målgrupp är ungdomar i högstadie- och gymnasieålder som är i behov av nätverk och stöd. Värnet är inte en ungdomsgård dit du bara kommer och hänger, det är en plats där vi jobbar gemensamt mot uppsatta mål, som att klara skolan med godkända betyg eller få ett sommarjobb.

Ungdomarna kan vara nyanlända invandrare, ensamkommande eller födda i Sverige av svenska eller utländska föräldrar. Åldersspannet är 13 till 20 år.

Värnet finns i källarlokalen på Haga Kyrkogata 6.

Våra öppettider:
Måndagar 13:00-19:30
Tisdagar 10:00-17:00
Torsdagar 13:00-19:30

Vill du komma i kontakt med Värnet eller veta mer om verksamheten?

Kontakta gärna vår personal!
Mohammed Salaad, projektledare,
telefon: 072-9719240
mail: mohammed.salaad@skyddsvarnet.org

Åsa Bergdahl, ungdomshandledare
telefon: 076–8523856
mail: asa.bergdahl@skyddsvarnet.org

Följ gärna Värnet på sociala medier:

Instagram: varnetgoteborg
Facebookgrupp: www.facebook.com/groups/varnetgoteborg

Värnet finansieras av projektmedel från Göteborgs Stad.

Varmt välkommen till oss!

Se film om Värnet här:

 

 

Verksamhetsresultat för år 2022

Under året har vi haft omkring 2000 besök. 264 personer besökte oss, varav 126 nya tjejer.

Under 2022 har Värnet haft öppet hus två dagar i veckan och två dagar för bokade besök och individuell uppföljning. Det finns alltid fika uppdukat för besökarna, många kommer direkt efter skolan och behöver ett mellanmål. Öppettiderna är 13:00-20:00. Under en och samma kväll kan en besökare få hjälp med läxor, träffa en av krismottagningens psykologer för stödsamtal, ta en fika med kompisar, få juridisk rådgivning eller spela biljard. Målet är att få fler unga att klara gymnasiet, bli etablerade på arbetsmarknaden samt främja psykiskt och fysiskt välmående. Personalen arbetar främst på individnivå och utifrån ungdomens egna behov och mål men har också genomfört flera gruppinriktade insatser. Tjejgrupperna är populära, under året hittade 126 nya tjejer till Värnet vilket är väldigt roligt! Värnet ser till helheten och försöker stötta individer på fl era olika plan då ungas utmaningar ofta har flera dimensioner. Vi har stor hjälp av alla våra volontärer som erbjuder läxläsning, samhällsinformation och mentorskap.

Dubbelt så många vill ha läxhjälp

Under året har vårt Läxhjälpstöd på måndagar och torsdagar haft dubbelt så många besökare som de senaste två åren, och är den mest populära aktiviteten. Vi ser det som väldigt positivt att våra ungdomar blir alltmer fokuserade på att klara skolan och gå ut gymnasiet med bra betyg. Det är fler tjejer än killar som besöker läxhjälpen. De är också de som rankar aktiviteten högst, mycket tack vare våra rutinerade volontärer som gör ett fantastiskt arbete och skapar en trygg zon för tjejerna. Tjejgruppens åldrar varierar då en del av dem läser kommunala vuxenutbildningar för fortsatta högskoleutbildningar och en del läser på gymnasiet. Flest elever kommer från västsvenska gymnasiet, Burgårdens gymnasium, Angeredsgymnasiet och Lindholmens språkintroduktion.

Det sociala är en viktig faktor

Vi har tydligt märkt att våra besökare har ett stort behov av ett socialt sammanhang och gemenskap. Många kommer väldigt tidigt på eftermiddagen och efter att de har fått sina hjälpbehov tillgodosedda stannar de kvar och pratar, spelar biljard eller sällskapsspel. En del berättar att deras vardag mest består av hemmet och skolan och därför är besöket till Värnet en rolig utflykt och ett ställe där de både kan träffa sina kompisar och prata med vuxna.

I hälsogruppen fick ungdomarna styra innehållet

Under hösten höll Värnet gruppaktiviteten Hälsa/mående för personer som identifierar sig som tjejer, i syfte att öka kunskapen om psykisk och fysisk ohälsa. Intresset var stort och deltagarna fick själva bestämma teman på utbildningen. De beslöt att prata om kost och livsstil, träning, psykiska ohälsa, sömnproblem, känslor, sex, relationer och mens. Hälsogruppen handleddes av Skyddsvärnets socialmedicinska mottagning och mottagningens psykiatrisjuksköterska och psykolog höll i utbildningen. Några ungdomar i behov av fortsatta psykologiska stödsamtal lotsades vidare till Skyddsvärnets krismottagning. Då hälsogruppen var så uppskattad planerar vi för att fortsätta med den även under 2023 och vi hoppas då också kunna inkludera killar i gruppen, alternativt skapa en egen grupp för ungdomar som identifierar sig som killar.

Juridisk rådgivning fortfarande en viktig del

Värnet erbjuder fortfarande juridisk rådgivning riktat till målgruppen som omfattas av Nya gymnasielagen. Under våren drevs rådgivningen med stöd av Asylrättsbyrån men efter sommaren har vi haft en jurist från Röda Korset som besöker verksamheten varannan vecka och erbjuder juridisk rådgivning inom migrationsrätt och socialrättsfrågor. Värnets juridiska rådgivning har under året bidragit till att 82 personer fått permanent uppehållstillstånd. Under det gångna året har Värnet också hjälpt till med att förberedda ungdomar inför en förlängningsansökan av det tillfälliga uppehållstillståndet. Ungefär 70 förlängningsansökningar lämnades in till Migrationsverket och väntar nu på handläggning eller alternativt beslut.

Allt fler behöver hjälp att få jobb

Under 2022 har 21 ungdomar fått anställningsavtal genom sökta jobb på Värnet. Förutom att söka arbete är det också mycket förberedande samtal kring CV och förberedelse inför anställningsintervjuer. Vår analys är att våra besökares behov kommer att öka drastiskt nästa år och att fler kommer vilja att omskola sig till andra yrkesutbildningar som leder till arbete. Vi tror också att fler kommer att söka nya jobb då det framkommit att en hel del jobb våra unga fått tag i på egen hand inte har schysta arbetsvillkor.

Utmaningar och möjligheter

Värnets främsta utmaning är att vi inte räcker till att tillgodose målgruppens behov. Vi får ständigt nya besökare och de har många olika behov. Vi är väldigt tacksamma att vi får så mycket hjälp av volontärer, men i ett allt tuffare migrationsrättsklimat och hårdare arbetsmarknad ökar behoven i snabb takt. Vi hoppas att vi under kommande år ska få en ökad finansiering för denna viktiga verksamhet!