{{ toggleLabel }}
A

Adress

Skyddsvärnet i Göteborg
Haga kyrkogata 6
411 23 Göteborg

Kvalitetsledningssystem

Skyddsvärnet har ett omfattande kvalitetsarbete för vårt uppdrag och vårt sociala utvecklingsarbete. Vårt ledningssystem utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Vi arbetar systematiskt med målet att vi ska hålla en hög kvalitet för de människor som organisationen kommer i kontakt med i och genom våra verksamheter samt för våra uppdragsgivare och kunder.

Vårt ledningssystem innehåller en struktur för att styra, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten. Systemet beskriver vad vi gör, hur och när samt i vilken omfattning men också vilka resultat det leder till. Våra deltagare och klienter ska känna sig tillfreds och trygga med våra insatser och med vår personal. Våra uppdragsgivare, samarbetspartners, medlemmar, personal, volontärer och allmänheten ska uppleva att vi står för professionalism.

Vill du veta mer om vårt kvalitetsledningssystem är du välkommen att kontakta oss!

Miljöledningssystem

Hänsyn till miljö och människor genomsyrar hela vårt arbete. Vi ska följa den miljölagstiftning som vi berörs av och vi ska sträva efter ständig förbättring av våra miljömål. För att bidra till en hållbar utveckling ska verksamheten bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön.

Miljöpolicyn avser hela verksamheten, oavsett om den bedrivs av våra egna medarbetare, leverantörer, uppdragsgivare/kunder/klienter eller samarbetspartners.

Miljöpolicyn förverkligas genom ett miljöprogram som består av övergripande miljömål samt en miljöhandlingsplan med detaljerade miljömål, aktiviteter och åtgärder, som ska säkerställa att målen uppnås. Miljöprogrammet följs upp årligen.

Vi utgår från en basmodell för att vår verksamhet skall få tilldelas den regionala kvalitetsstämpeln för förenklade miljöledningssystem. Modellen bygger på de fem grundelementen som finns med i den internationella kravstandarden ISO 14001: policy, planera, genomföra, följa upp och förbättra.

Vill du ta del av hela vår miljöpolicy är du välkommen att kontakta oss!