Stadgar

Stadgar för Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg

Antagna vid föreningens årsmöte 2014-05-08

Organisationsnummer: 857201-5728

1 Namn

Föreningens namn är Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

2 Föreningens ändamål

Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg är en ideell förening som har till uppgift att bedriva verksamhet som syftar till att förebygga brott och social utslagning i samhället och skapa bättre förutsättningar för människor med psykosociala problem som missbruk och kriminalitet. Detta främst genom att erbjuda öppenvård, behandlingshem, halvvägshus och stöd- och referensboenden. Utgångspunkten ska vara att värna allas lika värde. Målgruppen utgörs av klienter från kriminalvården, socialtjänsten och angränsande områden. Föreningen skall samarbeta med andra organisationer, stat, kommun samt hälso- och sjukvård.

3 Medlemskap

Medlem kan var och en bli som erlägger årsavgift och är beredd att stödja och verka för föreningens mål och verksamhetsinriktning. Styrelsen har rätt att vägra person inträde i föreningen om det kan antas att denne inte uppfyller vad som ovan sagts.

4 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen består av högst sju (7) och lägst fem (5) ledamöter. Ledamöterna väljs av årsmötet för en period av två (2) år. Hälften av dessa ledamöter väljs vid vartannat årsmöte. Styrelsen utser inom sig ordförande och skattmästare. Styrelsen bör ha en allsidig sammansättning och bör bestå bl. a av personer med erfarenhet av behandlingsarbete med personer med missbruk, kriminalitet och/eller sociala problem. Den som är anställd av föreningen kan inte väljas till ledamot i styrelsen eller till revisor. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när det påkallas av minst två (2) ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder. Styrelsen kan inom sig tillsätta arbetsutskott, delegationer och arbetsgrupper. Ordinarie styrelsemöte hålls minst fyra (4) gånger varje verksamhetsår. Styrelsen skall årligen avge årsredovisning för det förflutna verksamhetsåret.

5 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av den eller de som styrelsen utser.

6 Direktor

Direktorn, som utses av styrelsen, ansvarar under styrelsen för den löpande verksamheten i enlighet med av styrelsen godkänd delegationsordning. Direktorn är, om inte för visst fall annorlunda beslutas, föredragande i styrelsen samt sekreterare i styrelsen och vid föreningsmöte. Direktorn har rätt att till protokollet anteckna avvikande mening vid sammanträde med styrelsen.

7 Verksamhetsår

Verksamhetsår och budgetår sammanfaller med kalenderår.

8 Revision

För granskning av styrelsens och direktorns förvaltning utses årligen på årsmötet en (1) revisor som ska vara auktoriserad eller godkänd.

9 Verksamhetsberättelse

Styrelsen avger senast tre (3) månader efter utgången av verksamhetsåret till revisorn resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse.

10 Valberedning

Årsmötet utser valberedning med minst en (1) ledamot. Valberedningen ska avge förslag på ledamöter och revisor.

11 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöte inom fyra (4) månader från verksamhetsårets början.

Extra föreningsmöte hålls om styrelsen finner det erforderligt eller om minst en tiondel av föreningens medlemmar begär det hos styrelsen med angivande av ärende som ska behandlas.

Till föreningsmöte kallas samtliga medlemmar genom styrelsens försorg. I kallelsen anges de ärenden som ska förekomma på årsmötet. Kallelse och dagordning skall vara medlemmarna tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet. Årsmötet skall tillkännages i god tid så att motioner från medlemmarna skall kunna behandlas före utskick av kallelse.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två (2) medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
 3. Fråga om sammanträdets behöriga sammankallande
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Föredragning av verksamhetsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av arvoden för styrelsen
 10. Medlemsavgiftens storlek för kommande verksamhetsår
 11. Val av styrelseledamöter för två (2) år. Hälften av ledamöterna väljs vid vartannat årsmöte
 12. Val av revisor för ett år
 13. Tillsättande av valberedning med minst (1) ledamot
 14. Övriga på kallelsens föredragningslista upptagna ärenden.

Vid årsmötet har varje medlem en röst. Medlem får inte rösta genom fullmakt. Val ska ske öppet om inte någon begär sluten omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten.

12 Uteslutning

Medlem som inte uppfyller kraven enligt § 3 kan uteslutas ur föreningen genom beslut av årsmöte. Sådant beslut kräver kvalificerad majoritet om två tredjedelar.

13 Stadgeändring

Beslut om ändring av föreningens stadgar är giltigt om beslutet fattas vid årsmöte och biträds av minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande röstberättigade. Förslag om ändring skall biläggas kallelsen till årsmötet.

14 Upplösning av föreningen

För giltigt beslut om upplösning av föreningen fordras, att beslut fattas vid ordinarie årsmöte med kvalificerad majoritet om två tredjedelar eller genom enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Vid upplösningen av föreningen skall dess tillgångar fördelas enligt föreningens beslut.