Mångfaldsarbete

Skyddsvärnet är en öppen verksamhet för alla som kommer i kontakt med oss – oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Skyddsvärnet är religiöst- och partipolitiskt obundna. Vi bemöter alla människor på ett respektfullt sätt och förespråkar mångfald.

Skyddsvärnet arbetar med mångfald för att få en ökad medvetenhet som kan bidra till organisationens tillväxt. Detta bidrar även till en breddad kompetens, stolta medarbetare och att vi är en organisation som tar ett socialt ansvar.